MY MENU

FAQ

FAQ

หัวข้อ
Lakos
เนื้อหา

ถาม  LAKOS ทำหน้าที่อะไร?
ตอบ – ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือของเหลวโดยการคัดแยกเศษตะกอนของแข็งที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำหรือ
ของเหลว  ด้วยวิธีการใช้แรงเหวี่ยง 

ถาม   หลักเกณฑ์การเลือกขนาดของ LAKOS คืออะไร?
ตอบ – อัตราการไหลเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากในการกำหนดขนาดของชุดกรอง LAKOS เพราะทุกๆรุ่นจะทำงาน
ภายใต้อัตราการไหลที่กำหนดตามสเปค ขนาดท่อไม่ได้เป็นปัจจัยในการเลือกรุ่นของ LAKOS

ถาม  การควบคุมการตั้งค่าเพื่อระบายตะกอนของแข็งทิ้งอัตโนมัติทำอย่างไร?
ตอบ – สำหรับรุ่นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีติดตั้งชุดควบคุมการระบายตะกอนของแข็งทิ้งอัตโนมัติ(ABV, 
ABV2, AKE, APP, AFS, EFS) ซึ่งทางโรงงานผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้กำหนดเวลาดังกล่าว ความถี่ในการระบายและ
ระยะเวลาทางผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด ค่าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับอัตราการไหล, ความเข้มข้นของตะกอนของแข็ง
,ชนิดของตะกอน การตั้งค่าเวลาควบคุมจะต้องตั้งค่าในขณะตอนติดตั้ง ซี่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
คู่มือการใช้งาน

ถาม  ความถี่ในการปล่อยตะกอนของแข็งทิ้งที่เหมาะสมคือเท่าไหร่?
ตอบ  ความถี่ในการระบายตะกอนทิ้งในครั้งแรกจำเป็นจะต้องทำบ่อยๆ และการคำนวณอัตราความถี่ที่เหมาะสม 
ขึ้นอยู่กับความต้องการในการลดปริมาณของตะกอนที่สะสมภายในก้นถัง ระยะเวลาควรนานพอที่จะระบายตะกอน
ออกจากถังเก็บเพื่อลดปริมาณที่สะสมโดยดูจากสีความเข้มข้นของตะกอน และการตั้งเวลาระบายทิ้ง ไม่ควรเกิน1ใน3
ของระยะเวลาที่ใช้ในการกรอง, โดยพิจารณาปริมาณของตะกอนที่สะสมควบคู่กับการตั้งเวลาการระบายทิ้ง 
ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากคู่มือการใช้งาน

ถาม  อายุการใช้งานอุปกรณ์นานกี่ปี?
ตอบ  LAKOS จำนวนมากยังคงติดตั้งถูกใช้งานอยู่กว่า 15 – 25 ปี, ที่ผ่านมามีหลายปัจจัยที่มีส่งผลต่ออายุการ
ใช้งานของ LAKOS อาทิเช่น วัสดุที่ใช้, การติดตั้ง, สภาพแวดล้อม, ปฎิกิริยาเคมีที่ผสมอยู่ในของเหลว, ชนิดของ
ของแข็ง การบำรุงรักษาและการระบายทิ้ง ซึ่งทุกปัจจัยสำคัญต่ออายุการใช้งาน มันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะทราบ
ข้อมูลตามที่กล่าวมานี้ ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ LAKOS ซึ่งยังมีรายละเอียดอธิบายการนำไปใช้กับงาน
แต่ละประเภทที่เหมาะสม คุณสามารถปรึกษาข้อมูลได้จากทางตัวแทนจำหน่าย

ถาม  ประสิทธิภาพการกรองของ LAKOS ขึ้นอยู่กับอะไร?
ตอบ  ประสิทธิภาพการคัดกรองของแข็งมีเหตุผลมาจากปัจจัยหลายอย่างรวมถึงความแตกต่างของค่าความถ่วง
จำเพาะระหว่างของแข็งและของเหลว, ค่าความหนืดของของเหลว, รูปร่างของของแข็ง และประสิทธิภาพการระบาย
ของแข็งทิ้งภายในถังเก็บ โดยทั่วไป ค่าความถ่วงจำเพาะ 2.6 (เช่นทรายควอทซ์ในน้ำจืด) ค่าความหนืดของเหลว
ที่31 SSU, ผ่านชุดกรอง LAKOS สามารถคัดแยกสารแขวงลอยของแข็งได้ถึง 98%ที่ขนาด 74ไมครอน 
(0.0029นิ้ว) หากของแข็งมีรูปร่างขนาดใหญ่กว่า 74ไมครอน ก็ยิ่งสามารถคัดแยกออกได้ดีกว่า ดังนั้นการคัดแยก
ดังกล่าว จึงควรพิจารณาถึงค่าความถ่วงจำเพาะทั้งน้ำหนักเบาและหนักเป็นสำคัญ ระบบน้ำหมุนเวียน(การไหลเวียน
ขอของเหลว1ครั้งหรือมากกว่าอย่างต่อเนื่อง)ผลที่ได้สามารถคัดกรองของแข็งได้ถึงระดับ5ไมครอน(0.0029 นิ้ว)

ถาม  หลักเกณฑ์ในการกำหนดขนาดของ LAKOS รุ่นที่ใช้ทำความสะอาดอ่าง Cooling Tower คืออะไร
ตอบ – หลักเกณฑ์ในการเลือกขนาดของ LAKOS รุ่น TCX และรุ่น TCI ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดอ่างของ 
Cooling Tower คือ ขนาดพื้นที่ของอ่างน้ำซึ่งคำนวณได้จาก ความกว้าง x ความยาว x ความลึกของระดับน้ำที่
พื้นที่ 1 sq.ft เทียบเท่ากับอัตราการไหลของน้ำที่  1 GPM รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากคู่มือ สำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการสะสมของตะกอนสิ่งสกปรกในปริมาณมาก, แนะนำให้ติดตั้ง LAKOS แบบ
ทำความสะอาดอ่างของ Cooling Tower

ถาม  โครงสร้างของชุดแรงเหวี่ยง LAKOS ผลิตจากวัสดุประเภทอะไร?
ตอบ  มาตรฐานวัสดุที่ใช้ผลิตคือ เหล็กไมล์คารบอนสตีลและสแตนเลสเกรด 304L/316L การออกแบบ
ใช้วัสดุพิเศษสามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นวัสดุ Super duplex stainless,steels 
chrome-moly,Titanium, Hestelloys, Nickel alloys , Cupronickel. หรือจะเป็นวัสดุ พลาสติกและ
ไฟเบอร์กลาสก็สามารถทำได้

ถาม – ประสิทธิภาพการกรองของ LAKOS มีความแตกต่างอย่างไรเมื่อเทียบกับสินค้าที่มีอยู่ในตลาด?
ตอบ  LAKOS ออกแบบให้คัดแยกของแข็งที่มีค่าความถ่วงจำเพาะอย่างน้อย 1.5 ออกจากของเหลวซึ่งเป็นค่า
ที่ต่ำมาก อีกทั้งยังมีค่าซ่อมบำรุงต่ำ เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและค่าการสูญเสียความดันในระบบต่ำซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงตามอัตราการไหลของของเหลว การระบายสิ่งสกปรกทิ้งออกจากถังเก็บก็จะสูญเสียน้ำปริมาณเล็ก
น้อยและยังมีอุปกรณ์เสริม หากต้องการจะคัดแยกของแข็งที่มีค่าเก็บไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป
LAKOS ไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาน้ำขุ่นให้ใสได้และจะใช้ไม่ได้ผลกับวัตถุอินทรีย์ เช่น สาหร่าย

ถาม  ปริมาณของแข็งที่ดีที่สุดที่สามารถรับได้?
ตอบ –  ปริมาณสารแขวงลอยของแข็งสูงสุดที่ต้องการกำจัดของระบบ LAKOS แนะนำคือให้น้อยกว่า1%ของ
ปริมาณน้ำรวม ในขณะที่จำนวน 1% อาจดูเหมือนต่ำแต่ถ้าคิดในใจ 1% ในจำนวนปริมาณ100 gpm คือ 1 แกลลอน
ทุกๆ 1 นาทีหรือ 1,440 แกลลอน ต่อวัน ในรุ่น H20 , SMP และ MAX สำหรับที่พักอาศัยไม่แนะนำให้เกิน 0.25% 
ของปริมาณน้ำรวมรุ่น ILB ไม่แนะนำให้เกิน 0.50% ของปริมาณน้ำรวม ถ้าในงานของคุณมีปริมาณสารแขวงลอย
ของแข็งเกินค่าที่กำหนด  กรุณาติดต่อขอคำปรึกษากับทางตัวแทนจำหน่าย

ถาม – การคัดแยกของแข็งออกจากของเหลวอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำ  ค่าความหนืดควรเป็นเท่าไหร่?
ตอบ  LAKOS สามารถใช้งานกับของเหลวที่มีค่าความหนืดต่ำกว่า 100 SSU และของแข็งจะต้องมี
ค่าความถ่วงจำเพาะอย่างน้อย 1.5 หรือมากกว่าค่าความถ่วงจำเพาะของของเหลว ค่าความถ่วงจำเพาะ
ที่มากกว่าของเหลว ประสิทธิภาพการคัดแยกของแข็งของ LAKOS ก็จะทำงานได้ดี กฎพื้นฐานถ้าภายใน 
3-4 นาที มีของแข็งเกิดขึ้น ภายในของเหลวของคุณและมีแนวโน้มไม่สามารถคัดแยกออกได้ 
นั้นคือสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ LAKOS

ถาม  อุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่อุปกรณ์ LAKOS ทำงานได้คือเท่าไหร่?
ตอบ  มาตรฐานอุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งาน LAKOS โดยทั่วไปคือ 180 F (82 C) อุณหภูมิ
ที่ยอมรับได้ สำหรับรุ่น H20 และ รุ่น SMP สูงสุดที่ 120 F(49 C) และสำหรับรุ่น MAX อุณหภูมิสูงสุด
ที่ 125 F(52 C) เป็นเรื่องง่ายและสะดวกที่จะเลือกใช้ LAKOS สำหรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงๆ 
ตามที่ลูกค้าต้องการ

ถาม  ความดันของเหลวสูงสุดที่อุปกรณ์ LAKOS ทำงานได้ คือเท่าไหร่?
ตอบ  มาตรฐานแรงดันโดยส่วนใหญ่ของ LAKOS คือ 150 psi สำหรับรุ่น H20, SMP และ MAX 
แรงดันสูงสุดคือ 100 psi กรุณาติดต่อแจ้งทางตัวแทนจำหน่ายหากประเภทการใช้งานมีแรงดันสูง
กว่าที่กำหนด ,โรงงานผู้ผลิต LAKOS สามารถผลิตรุ่นที่รองรับแรงดันได้สูงถึง 3,000 psi


ถาม  ข้อดีของการติดตั้งอุปกรณ์ LAKOS คืออะไร?
ตอบ – 
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการระบายความร้อน  ทำให้ลดการใช้พลังงานของเครื่องจักร 
  (รับประกันผลหลังการใช้งาน)
2. ลดการใช้สารเคมี
3. ประหยัดน้ำระบายทิ้ง เพราะค่าความสกปรกของน้ำลดลง  ทำให้เพิ่ม Cycle การใช้น้ำ
4. ไม่มีการสะสมของตะกอนสิ่งสกปรก ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของเชื้อโรค  
   ทำให้การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียลดจำนวนลง
5. ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าเปลี่ยนไส้กรอง
6. ไม่ต้องคอยทำความสะอาดชุดกรอง  (Blackwash)  เพราะตะกอนสิ่งสกปรกจะถูกระบายทิ้งอัตโนมัติ
7. ใช้ได้กับน้ำทุกประเภทหรือของเหลวประเภทสารเคมีที่มีการกัดกร่อน
8. มีขนาดให้เลือกหลายรุ่น ตั้งแต่อัตราการไหล 0.7 – 2,895 m3/hr. หรือมากกว่าสามารถสั่งผลิตได้
9. สามารถเลือกประเภท LAKOS ได้ตามประเภทการใช้งาน ทั้ง Pre-Filtration, Protect Heat 
   Exchanger , Protect Spray Nozzles, Reduce Waste และ Prevent Solids Accumulation 
   in Sums and Basins
10. รับประกันอุปกรณ์นาน 5 ปี  อายุการใช้งานนานกว่า 25 ปี

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์